5 Aralık 2013 Perşembe

Kodlarınızı makalenize eklemekmi istiyorsunuz ama taşmalar oluyor ve güzel görünmüyormu

İşte makalenize kod eklerken kullanabileceğiniz bir site sizin için kodları formatlıyor.Düzgün bir hale getiriyor.

http://formatmycsharpcode.blogspot.com

Örnek : 
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using aksaray1Model;
using System.Collections;

/// <summary>
/// Summary description for ilanlaricek
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
 [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class ilanlaricek : System.Web.Services.WebService {

  [WebMethod]
  public string[] ilancek1(string prefixText)
  {

    aksaray1Entities1 yoneticiler = new aksaray1Entities1();

    List<ilanlar> sonuc3 = (from d in yoneticiler.ilanlar where d.pozisyonadi.Contains(prefixText) || d.pozisyontipi.Contains(prefixText) select d).OrderBy(c => c.pozisyonadi).Take(5).ToList();


    ArrayList sehirlist = new ArrayList();


    foreach (var item in sonuc3)
    {
      sehirlist.Add(item.pozisyonadi);

    }
    return (string[])(sehirlist.ToArray(typeof(string)));
  }
  
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder