29 Kasım 2017 Çarşamba

Action İle Formdan Forma Veri Taşımak

   1. Adım Ben bunu bir method içinde kullandım .

Action setCustomerAction = delegate (int CustomerId)
            {
                _customerId = CustomerId;

                _controller.List(new CustomerFilterModel() { CustomerId = _customerId });
                var searchSponsor = _controller.DataSource.FirstOrDefault();


                lblCustomerTitle.Text = searchSponsor.Title;
                txtCustomerCode.Text = searchSponsor.CustomerCode;
            };

2.Adım Actionu diğer forma göndeririz.
   var customerList = new UICurrentList(_controller, setCustomerAction);
            customerList.Show();
   3.Adım Actionun içine parametreyi gönderip Invoke ettikmi 1. adımdaki kod çalışır.

_selectCustomerId.Invoke(_listController.DataSource.FirstOrDefault().CustomerId);

20 Ekim 2017 Cuma

14 Temmuz 2017 Cuma

C# Runtime Code Execution

using System;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.CSharp;

namespace RuntimeCoreExecution
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           
            string source =
                @"
namespace RuntimeCoreExecution
{
using System;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
    public partial class Form1
    {
        public void SelamSoyle()
        {
               var textBox = System.Windows.Forms.Application.OpenForms[""Form1""].Controls.Find(""textBox1"", true).FirstOrDefault() as TextBox;
               textBox.Text = ""Selam"";
        }
    }
}
            ";


            Dictionary providerOptions = new Dictionary
            {
                {"CompilerVersion", "v4.0"}
            };
            CSharpCodeProvider provider = new CSharpCodeProvider(providerOptions);

         
            var compilerParams = new CompilerParameters()
            {
                GenerateInMemory = true,
                GenerateExecutable = false,
                ReferencedAssemblies =
                {
                    "System.dll",
                    "System.Core.dll",
                    "System.Data.dll",
                    "System.Xml.dll",
                    "System.Xml.Linq.dll",
                    "System.Windows.Forms.dll",

                },
            };            CompilerResults results = provider.CompileAssemblyFromSource(compilerParams, source);

            if (results.Errors.Count != 0)
                throw new Exception("Mission failed!");

            object o = results.CompiledAssembly.CreateInstance("RuntimeCoreExecution.Form1");
            MethodInfo mi = o.GetType().GetMethod("SelamSoyle");
            mi.Invoke(o, null);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            var textBox = Application.OpenForms["Form1"].Controls.Find("textBox1", true).FirstOrDefault() as TextBox;
            textBox.Text = "Selam";
        }
    }
}

17 Haziran 2016 Cuma

Uzaktaki sistem taşıma iletişim kurallarını desteklemiyor.Hatası Çözümü

Windows Server 2012 R2 de başıma gelen bir hata firewall dan kaynaklandığını anladım asp.net login sayfasında login dediğimde entity sorgumda "Uzaktaki sistem taşıma iletişim kurallarını desteklemiyor." hatası alıyordum Firewall dan Public Profile Off yapmanız yeterlidir.

8 Haziran 2016 Çarşamba

Parser Error Message: Could not load type Çözümü


Çözüm çok basit View > OutPut u açın F6 ile projeyi derleyin orada hataları göreceksiniz bu hatalar Error List da görünmüyordur.Sebebi bu hatalardan dolayı projeniz derlenmiyor DLL ler çıkmıyor ve doğal olarak sayfalar açılırken parse hatası alıyorsunuz.

Server Error in '/' Application.

Parser Error

Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.

Parser Error Message: Could not load type 'xxxxWeb.Global'.

Source Error:

Line 1: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="xxxxWeb.Global" Language="C#" %>

Source File: /global.asax    Line: 1


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.1055.0

7 Haziran 2016 Salı

Generik List in json a dönüştürülmesi Web.Extensions

Projenize System.Web.Extensions u ref edin.Kodumuz sayesinde Generic listimizi json olarak dışarı aldık.  1: using System;
  2: using System.Collections.Generic;
  3: using System.Web.Script.Serialization;
  4: namespace Testing
  5: {
  6:   public partial class jsonserialize : System.Web.UI.Page
  7:   {
  8:     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  9:     {
 10:       List<Listem> liste = new List<Listem>();
 11:       for (int i = 0; i < 10; i++)
 12:       {
 13:         Listem eleman = new Listem();
 14:         eleman.ID = i;
 15:         eleman.Isim = ((char)i).ToString();
 16:         liste.Add(eleman);
 17:       }
 18:  
 19:       var jsonSerialiser = new JavaScriptSerializer();
 20:       var json = jsonSerialiser.Serialize(liste);
 21:       Literal1.Text = json;
 22:     }
 23:   }
 24:   class Listem
 25:   {
 26:     public int ID { get; set; }
 27:     public string Isim { get; set; }
 28:  
 29:   }
 30: }

3 Haziran 2016 Cuma

C# İki Tarihin Arasındaki Farkı Saniye Cinsinden Almak

Merhaba arkadaşlar bir jquery ile Final Count Down yapmak gerekti

http://www.gieson.com/Library/projects/utilities/countdown/

şu adresteki olay baya iyi iki tarih arasındaki farkı saniye cinsinden alıp propery ile

-------------------------- Javascript Kodu----------------------
                                var CountdownLabels = {
                                    ms: "MİLİSANİYE",
                                    second: "SANİYE",
                                    minute: "SAKİKA",
                                    hour: "SAAT",
                                    day: "GÜN",
                                    month: "AY",
                                    year: "YIL"
                                };

                                var myCountdown1 = new Countdown({
                                    time: <%=Dakika %>, // 86400 seconds = 1 day
                                    width: 300,
                                    height: 60,
                                    rangeHi: "day",
                                    style: "flip"    // <- br="" comma="" item="" last="" no="" on="">                                });

-------------------------- Propery C# ------------------------

        public string Dakika
        {
            get
            {

                DateTime dt1 = new DateTime(2016, 06, 15, 23, 59, 59);

                TimeSpan tarih = dt1.Subtract(DateTime.Now);
                return Convert.ToInt32(tarih.TotalSeconds).ToString();

            }

        }


31 Mayıs 2016 Salı

Entity Framework ile tüm kolonlarda aynı anda arama yapmak


var stringProperties = typeof(Customer).GetProperties().Where(prop =>
  prop.PropertyType == query.GetType());
 

context.Customer.Where(customer => 
  stringProperties.Any(prop =>
    prop.GetValue(customer, null) == query));

30 Nisan 2016 Cumartesi

Bir yazılım firması nasıl proje geliştirir

Yakın zamanda bir arkadaşım tarafından sorulmuş soru için bir şeyler yazdım. Soru; yazılım firması içinde genel işlerin otomatize edilmesi ve dökümanlar ile kodun, hata ve istekler ile paralel çalışması nasıl olur idi.
Beşden fazla proje elemanı olan ve ikiden fazla müşterisi olan her firma aşağıda anlattıklarımı uygulamalıdır. Aslında profesyonellik açısından firma ölçeğiniz ne olursa olsun hatta evde bile yazılım geliştiriyor olsanız bu tür bir otomasyona sahip olmanız gerekir.
Şimdi aşağıdaki şemaya bir göz atalım:
Yönetim
Şemamız biraz kalabalık oldu ama bazı birimleri aynı sunucu altında toplayabiliriz. Örneğin Döküman Yönetimi, Hata ve İstek Yönetimi ve Proje Portalı için tek bir sunucu; Sürüm Yönetimi ve İnşa ve Paketleme için bir sunucu kurulabilir. Daha rahat anlaşılması için ayrı göstermeyi tercih ettim. Gelelim şemadaki birimlerin açıklamalarına. Vezir Wiki'de ayrıntılı açıklamalar var burada sadece özet geçeceğim.
Analiz Ekibi
Analiz Ekibi müşteri ile görüşmeleri yaparak gereksinimleri öğrenir ve sistemi modeller. Üretilen her döküman Döküman Yönetimi altında tutulur ve bu dökümanlar periyodik olarak yedeklenir.
Döküman Yönetimi
Döküman Yönetimi firma içinde herkesin rahatça ulaşabileceği, web arayüzü olan ve dökümanların rahatça paylaşılabileceği bir sistemdir. Döküman Yönetiminden lokal sisteme indirilen bir belge, üstünde çalışıldıktan sonra Döküman Yönetimi sistemine geri gönderilir ve onaya sunulur. Kimin ne değişiklik yaptığı açıkça görülebilir.
Kullanılacak Programlar
Yazılım Ekibi
Yazılım Ekibi yazılımı geliştiren ekiptir ve hemen hemen her sisteme bağlantısı vardır. Analiz ve Test ekipleri ile koordineli çalışır. Hakkında Vezir Wiki'de ve blogumda gereğinden fazla yazı bulabilirsiniz.
Sürüm Yönetimi
Sürüm Yönetimi yazılan kod üzerindeki değişiklikleri tutan sistemdir. Yazılım ekibinin beraber çalışmasını sağlar. Sürüm Yönetimi sistemi periyodik olarak yedeklenir. Bir web arayüzünden kodlar görüntülenilir. Yapılan değişiklikler Hata ve İstek Yönetimindeki kayıtlara bağlanabilir.
Kullanılacak Programlar
İnşa ve Paketleme
İnşa işlemi otomatikleştirilmiş bir işlemdir. Sürüm Yönetimindeki kod değiştikçe bunu algılar ve kodu derler. Ünite testlerini otomatik olarak yapar ve sonuçları bir web arayüzünden yayımlar. Derlemenin doğru gerçekleşmediği durumlarda yetkili kişileri e-posta yoluyla uyarır.
Derlenen kodun otomatik olarak kurulum paketlerini hazırlar ve CD üzerine yazar. Ayrıca kodun otomatik olarak test ortamına kopyalanmasını sağlar ve test ekibini bu durumdan haberdar eder. Böylece test ekibi testlere hemen başlayabilir.
Ortaya çıkan çalıştırılabilir ürünleri gene Sürüm Kontrolünde tutar.
Bu derleme için giderilen hatalar ve eklenen yeni özellikler Hata ve İstek Yönetiminden otomatik olarak çekilir ve bir belge olarak düzenlenerek ürünün yanında sunulur ayrıca bu belge test ekibine gönderilir ve giderilen hataların test edilmesi sağlanır.
Kullanılacak Programlar
Hata ve İstek Yönetimi
Müşteriden gelen hata ve istekler ile firma içinde test ekibinin bulduğu hatalar bu sistemde birikir. Hatalar ve istekler bu işin yöneticisi tarafından sınıflandırılır ve yetkililere atanır. Sistem belli zamanlar içinde çözülmeyen hataları veya istekleri yöneticilere bildirir. Bu veritabanı periyodik olarak yedeklenir. Hataların giderilince nasıl test edilecekleri de notlarda yer almalıdır.
Kullanılacak Programlar
Test Ekibi
Test ekibi ürünü test eder ve genel akış şemalarına ve analiz sırasında ortaya çıkan senaryolara uyup uymadığını kontrol eder.
Test Ağı
Test ağı yazılım ağından bağımsız bir ağdır. Mümkün olduğunca müşteri tarafındaki ağı temsil eder. Yapılacak ürün testlerinin gerçeğe yakın olmasını sağlar. Bu sistemin devamlılığı için, 6 ayda bir veya gerekli periyodlarda sistemlerin yeniden kurulması gerekir. Tüm ağ aynı tip bilgisayarlardan oluşmalı ve imaging yazılımları ile 6 ayda bir sıfırlanmalıdır. Sanal bir ortam daha sağlıklı ve bakımı kolay olacaktır.
Kullanılacak Programlar
 • VMWare (Ücretli)
 • MS Virtual PC
 • Norton Ghost (Ücretli)
Destek Ekibi
Destek ekibi Proje Portalında müşteri tarafından girilmiş hata ve destek isteklerine bakar. Duruma göre hataları Hata ve İstek Yönetimine yönlendirir yada müşteri ile temasa geçerek hatanın çözülmesi için uğraşır.
Proje Portalı
Proje Portalı firma içinden ve dışından ulaşılabilen bir web uygulamasıdır. Gerekli döküman, hata ve istek girme, proje detayları, zaman çizelgeleri gibi bilgilerin müşterilere ve firma çalışanlarına açılmasını sağlar. Müşteri bu sisteme kayıtlıdır ve bir kullanıcı ismi ve şifre ile giriş yapar.
Kullanılacak Programlar
Yedekleme
Yedekleme tamamı ile otomatize bir işlem olmalıdır ve firmanın yükünü kaldırabilecek kapasitede olması gerekir. Geceleri çalışacak yedekleme işleri, başka işleri aksatmayacak biçimde planlanmalıdır. Hata durumlarında yöneticiler otomatik olarak uyarılır.
Kullanılacak Programlar
 • RSync
 • Norton Ghost (Ücretli)
 • Acronis True Image (Ücretli)
Daha önce yazdığım yazılara bakarsanız bazı araçların nasıl kurulduğu ve kullanıldığı hakkında bilgi veriyorum. Aralarındaki bağlantıları kurmak biraz zaman alabilir yada Team Foundation Server gibi komple bir çözümü almak daha çok işinize yarayabilir. Eğer yazılım ortamınız Microsoft ise ve MS araçlarını kullanarak yazılım geliştiriyorsanız TFS hostingi alabileceğiniz firmalar da var. Yani TFS kurmuyorsunuz yada almıyorsunuz ama tüm kodunuz ve dökümanlarınız bir firmanın sunucularında barınıyor. Ayrıca eğer MSDN üyeliği varsa zaten 5 kişilik bir TFS hazır elinizde var demektir. Kurup kullanmak size kalmış.
Tamamen açık kaynak gidip komple bir çözümü kendi istekleriniz doğrultusunda geliştirebilirsinizde. Tabii ne kadar zamanınız ve enerjiniz bu işlere gidecek planladıktan sonra.
Herkese kolay gelsin.

22 Mart 2016 Salı

Open Cart 1.5.X Belirlenen ücretsiz kargo tutarındaki alımlarda diğer kargo metodlarını göstermeme

Merhaba arkadaşlar ve işin erbabı olan üstadlarımız.

Başlık anlamsız ve karmaşık olmuş ise kusuruma bakmayın, eğer öyle ise biraz anlam kazandırmak için aşağıda kendimce anlatacağım.

Şimdi diyelim ki sitenizdeki 2 tane kargo metedu var. Bunlar ücretsiz kargo ve sabit kargo metadu , ücretsiz kargo için belirlediğiniz tutar 75tl, sabit kargo ücretiniz 5tl olsun.
Sitenizde bir ürünün fiyatı 74tl olsun. müşteri bu ürünü aldığında kasadaki kargo metodunda belirlediğiniz sabit kargo fiyatı görünecek. buraya kadar herşey standart olan şeyler zaten, Diyelim ki müşteriniz sizin belirlediğiniz ücretsiz kargo metodundaki değerde yada üstünde bir alım yaptı kargo metodu kısmında ise hem ücretsiz kargo hemde sabit kargo tutarları görünüyordu,

bu eklenti ile alınan ürün fiyatı sizin belirlediğiniz ücretsiz kargo miktarın altında ise sabit kargo fiyatı görünecek. Ürün fiyatı ücretsiz kargo için belirlediğiniz miktara eşit yada üstünde ise kasada sadece ücretsiz kargo metodu görünecek.

Eğer catalog/model/shipping/flat.php de bir değişiklik yapmadıysanız direk aşağıdaki flat.php ilgili yere ftp'den atınız.

Eğer flat.php de değişiklik yaptıysanız.
catalog/model/shipping/flat.php de aşağıdakini bununuz.

Kod:
$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "zone_to_geo_zone WHERE geo_zone_id = '" . (int)$this->config->get('flat_geo_zone_id') . "' AND country_id = '" . (int)$address['country_id'] . "' AND (zone_id = '" . (int)$address['zone_id'] . "' OR zone_id = '0')");

sonrasına aşağıdakini ekleyiniz

Kod:
$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "zone_to_geo_zone WHERE geo_zone_id = '" . (int)$this->config->get('free_geo_zone_id') . "' AND country_id = '" . (int)$address['country_id'] . "' AND (zone_id = '" . (int)$address['zone_id'] . "' OR zone_id = '0')");

aşağıdakini bunun

Kod:
if (!$this->config->get('flat_geo_zone_id')) {

ve son olarak aşağıdaki kodla değiştirin.

Kod:
if ($this->cart->gettotal() >= $this->config->get('free_total') ) {
      $status = false;
    } elseif (!$this->config->get('flat_geo_zone_id')) {

7 Ocak 2016 Perşembe

Could not load file or assembly Microsoft.SqlServer.management.sdk.sfc version 11.0.0.0 Hatası Çözümü

Bir öğrencimin Visual Studio sunda Sql Serverine bağlanmak istediğinde

Visual Studio 2012
Sql Server Express 2014
Kullanıyor bu arada

Could not load file or assembly.
'microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc version=11.0.0.0. Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
Hata tam olarak bu. Evet veri tabanı ile bağlantı sağlanamıyor. Bunu nasıl düzelteceğim?


şeklinde bir hata çıkıyordu  

ÇÖZÜM

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35580

adresindeki 
 
ENU\x64\SharedManagementObjects.msi veya
ENU\x86\SharedManagementObjects.msi

kurulması 

30 Aralık 2015 Çarşamba

.NET Açık Kaynak En GÜzel Projeler

 • .NET Implementations
  • .NET Core - Core .NET Framework
  • C# Native - Compiles C# to native.
  • Cosmos - C# Open Source Managed Operating System, an operating system "construction kit".
  • Fling OS - C# Operating System designed for people to learn low-level development from.
  • Mono - Cross-platform implementation of .NET Framework.
  • MOSA Project - Managed Operating System Alliance Project - C# Operating System.
  • SharpLang - Compiles C# & .NET to native machine code, using LLVM as a backend.
 • Platforms
  • Castle Project - Umbrella project for ActiveRecord, DynamicProxy, MonoRail, Windsor
  • Catel - Application platform with IoC, logging, reflection and much more that serves as a base for applications that must be ready for future growth.
  • Enterprise Web Library (EWL) - An extremely opinionated platform for web applications that trades off performance, scalability, and development flexibility for an ease of maintenance you won't find anywhere else. Enterprise Web Library site.
  • KonfDB - Configuration Management as a Service for cross-platform, multi-tenant enterprise/hobby applications.
 • Languages
  • Boo - A .NET language similar to Python but with static typing, and many meta-programming capabilities.
  • ClojureCLR - A .NET implemention of the Clojure programming language, built on the DLR.
  • Cobra - Clean, high-level syntax (Boo/Python-like). Static and dynamic binding. First class support for unit tests and contracts. Compiled performance with scripting conveniences. Lambdas and closures. Extensions and mixins
  • Dynamic Language Runtime - A toolkit for building dynamic languages for .NET.
  • Eagle - A .NET implementation of the Tcl programming language, built on the CLR.
  • Essence# - Essence# is a fully dynamic and highly polymorphic programming language which features pervasive message passing, pervasive dynamic and strong typing, pervasive and deep reflection and pervasive object orientation.
  • F# - A mature, open source, cross-platform, functional-first programming language.
  • F* - An ML-like language with a type system for program verification.
  • IronPython - A .NET implementation of the Python programming language, built on the DLR. IronPython Site.
  • IronRuby - A .NET implementation of the Ruby programming language, built on the DLR. IronRuby Site.
  • IronScheme - A R6RS conforming Scheme-like implementation based on the Microsoft DLR.
  • Irony - a development kit for implementing languages on .NET platform
  • MoonSharp - A Lua interpreter and remote debugger, written entirely in C#, easily embeddable in any application running on .NET 3.5+ and Mono.
  • Nemerle - A high-level statically-typed programming language which offers functional, object-oriented and imperative features and has a simple C# like syntax and a powerful meta-programming system.
  • NiL.JS - A .NET implementation of the ECMAScript language and runtime.
  • Phalanger - full-featured PHP runtime & compiler for .NET/Mono frameworks. Phalanger is modern open-source implementation of PHP, compatible with the vast array of existing PHP code.
  • Roslyn (.NET Compiler Platform) - Open-source C# and Visual Basic compilers with rich code analysis APIs.
 • Quality Assurance
  • C# Coding Guidelines - A set of coding guidelines for C# 3.0, 4.0 and 5.0 that extend StyleCop and can be forked and adapted for internal use.
 • Security / Identity Management
 • Web CMS
  • DNN (formerly DotNetNuke) - Web content management platform (CMS).
  • Kaliko CMS - Flexible and extensible CMS framework supporting both ASP.NET MVC and WebForms.
  • N2CMS - Open source, lightweight, code-first CMS able to seamlessly integrate into any MVC project.
  • Orchard - A community-focused Content Management System built on the ASP.NET MVC platform.
  • Piranha CMS - Lightweight CMS library for new and existing ASP.NET MVC & WebPages applications.
  • Suave A lightweight web server and a set of combinators to manipulate route flow and task composition.
  • Umbraco - Web content management platform (CMS).
  • WebSharper - Web programming platform including a compiler from F# code to JavaScript.
 • Web Marketplace
 • Web Frameworks
  • Nancy - A lightweight, low-ceremony, framework for building HTTP based services on .NET and Mono.
  • NemerleWeb - Web MVVM library for .Net. It uses reactive data model which allows creating rich internet applications.
 • ADO.NET providers
 • Messaging
  • AzureNetQ - An easy to use .NET API for Azure Service Bus.
  • EasyNetQ - An easy to use .NET API for RabbitMQ.
  • Lime - A lightweight messaging library.
  • MassTransit - A distributed application framework for RabbitMQ and Azure Service Bus.
  • RestBus - Easy Asynchronous Messaging and Queueing for .NET
 • Libraries
  • Albedo - A .NET library targeted at making Reflection programming more consistent, using a common set of abstractions and utilities.
  • Algorithmia - Algorithms and Data structures
  • AngleSharp - Ultimate angle brackets parser library. It parses HTML5, MathML, SVG and CSS to construct a DOM based on the official W3C specification.
  • ArcGIS.PCL - Call ArcGIS Server REST API resources. You can also convert between ArcGIS features and GeoJSON.
  • Argument - Argument validation microframework that does one thing in the simplest way possible.
  • AshMind.Extensions - A set of very conservative extension methods most of which closely follow naming and design patterns of .NET Base Class Library.
  • AsyncCollections - A set of lock-free thread-safe collections designed to be used asynchronously.
  • Automatonymous - An asynchronous state machine engine with messaging support.
  • Bing.RestClient - Access the Bing REST APIs from a unified client.
  • BoxKite.Twitter - Twitter .NET Client Library for the 1.1 Twitter API, incorporating REST API, User streaming and Search Streaming. Uses Reactive Extensions (Rx).
  • Brighter - A Command Dispatcher and Command Processor library with support for Work or Task Queues over different MoM implementations such as RabbitMQ
  • Cecil - A popular library to read, modify and write .NET binaries.
  • Cimbalino Toolkit - A set of useful and powerful tools that will help you build your Windows Platform applications.
  • Coding4Fun Toolkit
  • ColoredConsole - Add some color to your console.
  • ColorSharp - Library to handle color spaces and light spectrums.
  • ComparerExtensions - Build IComparer and IEqualityComparer objects using natural language syntax.
  • Cricket - Actor library
  • DiffSharp - Automatic Differentiation Library
  • DotNetOpenAuth - Library that adds support for your site visitors to login with their OpenIDs by just dropping an ASP.NET control onto your page.
  • DropboxRestAPI - DropBox .Net Client Library
  • DynamicData - Brings the power of Rx to collections
  • Excel-DNA - Create high-performance, easy to deploy Excel add-ins with .NET - Home
  • ExtraLINQ - Various extension methods for working with .NET collections.
  • FeatureToggle - Simple, reliable feature toggles in .NET.
  • FluentBootstrap
  • FluentConsole - Alternative approach to colored console (FluentConsole.Red.Text().Green.Text()).
  • FluentValidation - A small validation library for .NET that uses a fluent interface and lambda expressions for building validation rules.
  • Font-Awesome-WPF - WPF controls for the iconic font and CSS toolkit Font Awesome.
  • GongSolutions.Wpf.DragDrop - A drag'n'drop framework for WPF.
  • GeckoFX - Mozilla's Gecko layout engine wrapper in .NET.
  • HudlFfmpeg - A/V transcoding framework that helps build complex FFmpeg commands.
  • JSON.NET - Popular high-performance JSON framework for .NET
  • Kentor.AuthServices - A SAML2 Service Provider for .NET.
  • Language-ext - C# 6.0+ functional language extensions. Make C# more like F# and other functional languages
  • LINQ Extensions - LINQ extensions for .NET is a collection of useful extensions methods that extends LINQ's capability. There are methods for combinatorics and sequence analysis, generation and manipulation.
  • leveldb-sharp - cross-platform C# binding for LevelDB
  • LibGit2Sharp - C# language bindings for the LibGit2 implementation of Git.
  • Lucene.Net
  • Math.NET Numerics - Provides methods and algorithms for numerical computations in science, engineering and every day use.
  • Mathos Core Libary - A library with algorithms for numerical calcultations in finance, statistics, pattern recognition, and more.
  • Mathos Parser - A simple parser for mathematical expressions before and at runtime.
  • Mjolnir - Hystrix-inspired fault tolerance with circuit breakers and thread pools.
  • MoreLINQ - LINQ to Objects is missing a few desirable features. This project will enhance LINQ to Objects with extra methods, in a manner which keeps to the spirit of LINQ.
  • NAudio - An open source .NET audio and MIDI library.
  • NetTopologySuite - A .NET port of the JTS Topology Suite.
  • NEST - The official .NET client library for Elasticsearch.
  • NHunspell - Spell Checker, Hyphenation an Theasaurus
  • NModbus4 - Implementation of the Modbus protocol
  • NodaTime - A better date and time API for .NET
  • NPOI - An Office file formats (xls, xlsx, docx) read/write library for .NET
  • OneDriveRestAPI - OneDrive .Net Client Library using the REST API.
  • OsmSharp - Mapping & Routing library.
  • PocketSharp
  • PortableRest - Portable library for building cross-platform REST API Clients for .NET and Xamarin.
  • RestSharp - Simple REST and HTTP API Client for .NET
  • SharpMap - An easy-to-use mapping library for use in web and desktop applications
  • SharpSnmpLib - An easy-to-use SNMP library for use on all platforms (.NET/Mono/Xamarin)
  • Shielded - Software Transactional Memory for .NET
  • SmartIrc4net - IRC C# Library
  • Splat - A library to make things cross-platform that should be.
  • SSH.NET - A client-side library for SSH, SCP and SFTP.
  • SuperSocket - An extensible socket server engine which supports .NET and Mono
  • VkSharp - VK client library
  • TomP2P.NET - A P2P-based high performance key-value pair storage library for .NET
  • WampSharp - A C# implementation of The Web Application Messaging Protocol - a protocol that provides messaging patterns of Remote Procedure Calls and Publish/Subscribe over WebSockets.
  • WebApiProxy - An automatic proxy provider for RESTful services built on ASP.NET Web API. Includes JavaScript & C# client generation.
  • WebSocket4Net - A C# websocket client for .NET, Mono and Xamarin
  • WpfToolkit - Fork of the MS WPF Toolkit
  • XamlEssentials - Collection of helpers for Microsoft's XAML platforms.
  • Zlib.Portable - A Portable Class Library port of the Zlib library from http://dotnetzip.codeplex.com.
 • Data Mine/Data Extraction/Machine Learning/AI
  • AForge.NET - a C# framework designed for developers and researchers in the fields of Computer Vision and Artificial Intelligence - image processing, neural networks, genetic algorithms, machine learning, robotics
  • Nepy - A collection of NLP parsers for .NET
  • SharpNLP - SharpNLP is a collection of natural language processing tools written in C#
  • Toxy - An data/text extraction framework for .NET, similar to Tika in Java.
 • Graphics & Server-side Image Processing
  • DynamicImage - WPF-based server-side image rendering system - lots of visual effects implemented as high-performance shaders. Has URL api, several plugins available.
  • ImageProcessor - A .NET Library For On-The-Fly Processing Of Images (GDI+ based).
  • ImageResizer - Add commands to image URLs to get altered versions in milliseconds. Edit, filter, touch-up images in real-time. (multiple backends - FreeImage, C++/CLI, GDI+, WIC). 45+ plugins available.
  • King.Azure.Imaging - Scalable image uploading and processing for Azure.
  • MonoGame - MonoGame is a cross-platform, open-source implementation of the XNA Game Framework.
  • .NET Image Processor - Extensible, chainable image processing library (GDI+ based).
  • OpenTK - OpenTK is a low-level, cross-platform binding to OpenGL, OpenGL ES, OpenCL and OpenAL, available for Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Android and iOS.
  • SharpDX - SharpDX is a project delivering the full DirectX API for .NET on all Windows platforms.
 • Logging
  • Exceptionless - Provides real-time .NET error reporting for your ASP.NET, Web API, WebForms, WPF, Console, and MVC apps. It organizes the gathered information into simple actionable data that will help your app become exceptionless!
  • ELMAH - ELMAH (Error Logging Modules and Handlers) is an application-wide error logging facility that is completely pluggable. It can be dynamically added to a running ASP.NET web application, or even all ASP.NET web applications on a machine, without any need for re-compilation or re-deployment.
  • log4net - A tool to help the programmer output log statements to a variety of output targets.
  • LogMaster4Net - It is a central log server which can organize your logs in different applications in a same place but have same log behaviors (loggers, appenders, levels and rules) like in the indepedent applications before.
  • NLog - NLog is a free logging platform for .NET with rich log routing and management capabilities.
 • Model-View-ViewModel (MVVM) Frameworks
  • Caliburn Micro - A small, yet powerful framework, designed for building applications across all XAML platforms.
  • Catel.MVVM - Catel is an application development platform with the focus on MVVM.
  • MVVM Cross - A cross-platform mobile MVVM development framework.
  • MVVM Extensions - MVVM cross platform (.NET FW 4.5, WPF, Windows Runtime/Phone) extensions for .NET with support for async commands, MVVM-friendly Object and Task with support for UI notification.
  • MVVM Light Toolkit - A cross-platform desktop and mobile MVVM development framework.
  • Okra App Framework - An MVVM framework for Windows Store applications including MVVM templates for Visual Studio.
  • Prism - A cross-platform desktop and mobile MVVM development framework.
  • Radical - An infrastructure framework whose primary role is to help in the development of composite WPF/Silverlight/WP/WinRT applications based on the Model View ViewModel pattern.
  • ReactiveUI - An MVVM framework that integrates with the Reactive Extensions for .NET to create elegant, testable User Interfaces that run on any mobile or desktop platform.
  • Simple Mvvm Toolkit - Provides a simple framework and set of tools for getting up to speed quickly with applications based on the MVVM design pattern.
  • WPF Application Framework (WAF) - A lightweight Framework that helps you to create well structured WPF Applications. It supports you in applying a Layered Architecture and the Model-View-ViewModel pattern.
 • Tools
  • API Port - A tool that will analyze code for compatability issues when migrating between .NET Framework releases.
  • Cake (C# Make) - A build automation system with C#/Roslyn driven build scripts.
  • CppSharp - C/C++ bindings generation for .NET.
  • CInject - A tool to inject your C#/VB.NET code into existing .NET assemblies and executables
  • FAKE - Build automation system with capabilities which are similar to make and rake.
  • Fody - Extensible tool for weaving .NET assemblies.
  • Crawler-Lib Build Tools - A PowerShell based toolbox for automating the software build process, autmated testing and integration.
  • FsEye - A visual object tree inspector for the F# Interactive.
  • FsharpLint - Lint tool for F#.
  • FsPickler - Serialization library that facilitates the distribution of .NET objects.
  • GitLink - Command-line tool to make .NET open source accessible without the need for a symbols server
  • GitVersion - Use convention to derive a SemVer product version from a GitFlow based repository.
  • Glimpse - Providing real time diagnostics & insights to the fingertips of hundreds of thousands of developers daily.
  • ILSpy - ILSpy is the open-source .NET assembly browser and decompiler.
  • Mini Profiler - A simple but effective mini-profiler for .NET.
  • Node.js Tools For Visual Studio - Plugin that turns Visual Studio into a Node.js IDE
  • Obfuscar - MSIL obfuscation utility for .NET assemblies.
  • Outcomes.Net - Fluent wrapper that eliminates plumbing code around failure-prone functions.
  • Paket - Dependency manager for .NET and Mono projects, which is designed to work well with NuGet packages and also enables referencing files directly from GitHub repositories.
  • Protobuf-net - A .NET implementation of protobuf, allowing you to serialize your .NET objects efficiently and easily.
  • scriptcs - scriptcs makes it easy to write and execute C# with a simple text editor.
  • Snoop WPF - Snoop - The WPF Spy Utility
  • Sql Bulk Copy Sync
  • Vagrant - Automated dependency resolution and dynamic assembly compilation framework.
  • Waf DotNetPad - The Waf DotNetPad is a simple and fast code editor that makes fun program with C# or Visual Basic.
  • Weighted Selector - Easy to use (but high performance!) weighted selection implementation.
  • XDav - A .net server mudole for webdav standard.
  • ZeroToNine - A tool for maintaining .NET Assembly versions across multiple files.
 • Testing
  • AutoFixture - An open source framework for .NET designed to minimize the 'Arrange' phase of your unit tests. Its primary goal is to allow developers to focus on what is being tested rather than how to setup the test scenario, by making it easier to create object graphs containing test data.
  • canopy - A web testing framework.
  • FakeItEasy - The easy mocking library for .NET.
  • Fixie - A low-ceremony, convention-based testing framework with flexible customization.
  • FluentAssertions - A very extensive set of extension methods that allow you to more naturally specify the expected outcome of unit tests and which make your assertions look beautiful, natural and most importantly, extremely readable.
  • FluentAutomation - Simple Fluent API for UI Automation
  • FsCheck - A tool for testing .NET programs automatically.
  • moq - The most popular and friendly mocking framework for .NET
  • NSubstitute - A friendly substitute for .NET mocking frameworks.
  • NUnit - NUnit is a unit-testing framework for all .NET languages.
  • Shouldly - Should style test assertion library with great error messages.
  • SpecFlow - Cucumber clone for .NET for writing acceptance tests in natural langauge. Site
  • tickspec - A lightweight Behaviour Driven Development (BDD) framework.
  • TestStack.BDDfy - BDDfy is the simplest BDD framework to use, customize and extend!
  • TestStack.FluentMvcTesting - Simple, terse, fluent unit testing for ASP.NET MVC Controllers.
  • TestStack.Seleno - Seleno helps you write automated UI tests in the right way by implementing Page Objects and Page Components and by reading from and writing to web pages using strongly typed view models.
  • TestStack.White - White is a framework for automating rich client applications based on Win32, WinForms, WPF, Silverlight and SWT (Java) platforms.
  • xBehave.net - A BDD/TDD framework based on xUnit.net and inspired by Gherkin.
  • xUnit - xUnit.net is a community-focused unit testing tool for the .NET Framework.
 • Dependency Injection
  • Autofac - Autofac is an addictive Inversion of Control container for .NET 4.5, Silverlight 5, Windows Store apps, and Windows Phone 8 apps.
  • Castle Windsor - A mature Inversion of Control container available for .NET and Silverlight
  • DI Feature Tests - Tests that track commmon DI features among multiple containers
  • dI.Hook - DI container that allows invocation using AOP
  • DryIoc - DryIoc is small, fast, capable IoC Container for .NET
  • fFastInjector - fFastInjector is a high-performing dependency injector, service locator, and/or IOC (inversion of control) container.
  • Funq - A fast DI container you can understand.
  • Grace - Grace is a feature rich Dependency Injection container in a portable class library
  • Griffin - Inversion of control container with (almost) zero configuration
  • HaveBox - HaveBox is a very fast and lightweight IoC containter. The goal is to keep it fast and light, and at the same time easy to use.
  • Hiro - An ultra-lightweight, inversion of control container compiler framework
  • IfInjector - High performance mobile micro-IoC container.
  • LightCore - A lightweight dependency injection container that can be used as a service locator and despite its simplicity and ease boasts numerous features.
  • LightInject - A ultra lightweight IoC container
  • MicroSliver - MicroSliver is a micro, non-bloat, non-intimidating and speedy .NET (ASP.NET, Silverlight, RIA Services, WPF, Forms and Metro!)
  • Mugen Injection - The MugeniInjection is a lightweight and fast managed IoC (Inversion of Control) and DI (Dependency Injection) with support for constructor, property and method call injection
  • Ninject for Desktop - Dependency injector for .NET
  • Ninject for Portable Class Libraries, Universal apps and Xamarin
  • QuickInject - QuickInject is a Unity 3.5 based IoC container that aims to give the Unity container a performance advantage in basic scenarios.
  • Simple Injector - Simple Injector is an easy-to-use Dependency Injection library for .NET 4+ that supports Silverlight 4+, Windows Phone 8, Windows 8 including Universal apps and Mono.
  • Spring.NET - Spring.NET is an open source application framework that makes building enterprise .NET applications easier.
  • StructureMap - StructureMap is a Dependency Injection / Inversion of Control tool for .Net that can be used to improve the architectural qualities of an object oriented system by reducing the mechanical costs of good design techniques.
  • StyleMVVM - Style MVVM is a toolkit designed for the Windows Store platform around the idea of being light weight and fast.
  • TinyIoC - An easy to use, hassle free, Inversion of Control Container for small projects, libraries and beginners alike.
  • Unity Container - The Unity Container (Unity) is a lightweight, extensible dependency injection container with optional support for instance and type interception.
 • Data Access
  • Dapper - Dapper is a single file you can drop in to your project that will extend your IDbConnection interface.
  • Eggado - Eggado takes generics, lambdas, expression trees, dynamic methods and DLR and uses them to breathe new life into data access using good old ADO.NET. It's for folks who can live with a SQL dialect.
  • King.Mapper - High performance model mapping.
  • linq2db - Lightweight ORM and LINQ provider with support for various databases including MS SQL, PostgreSQL, Oracle and MySQL
  • NHibernate - Object Relational Mapper
  • Simple Data - A light-weight, dynamic data access component for C# 4.0.
  • Sqlite-net - Simple, powerful, cross-platform SQLite client and ORM.
  • NMEA Parser - Library for handling NMEA message in Windows Desktop, Store, Phone and Xamarin (Android + iOS), coming from files, Bluetooth, serial port or any stream.
  • Neyro.Data - Tiny, simple and fast ORM.
  • StackExchange.Redis
  • SQL LocalDB Wrapper - SQL LocalDB Wrapper is an assembly providing interop with the SQL LocalDB native API from managed code using .NET APIs.
  • LINQ2DynamoDB - A type-safe data context for AWS DynamoDB with LINQ, in-memory caching and OData support.
  • Elephant - Persistence library that provides common data structures as composable elements to abstract any storage engine, including (No)SQL databases.
 • Games
  • Duality - An Open Source 2D Game Engine + Visual Editor written entirely in C#.
  • MonoGame - One framework for creating powerful cross-platform games.
  • OpenRA - An open-source implementation of the Command & Conquer: Red Alert engine using .NET/Mono and OpenGL.
  • Paradox - Paradox is a versatile and engaging game engine.
  • WaveEngine - A powerful component based game engine for desktop and mobile platforms using C#.
 • UI and Control libraries
  • Callisto - UI Control Toolkit for WinRT apps
  • Dragablz - A tearable TabControl for WPF which also provides easy-to-use and implement docking features.
  • Eto - Cross platform GUI Toolkit for desktop and mobile apps
  • MahApps.Metro - A toolkit for creating Metro / Modern UI styled WPF apps. mahapps.com
  • Material Design in XAML Toolkit - WPF/XAML resources, styles & templates for creating applications using Material Design
  • Mono XWT - A cross-platform UI toolkit for creating desktop apps
 • Windows Services
  • King.Service - Task scheduling for Azure and Windows
  • TopShelf - An easy service hosting framework for building Windows services using .NET.
 • Scheduling
  • Hangfire - An easy way to perform fire-and-forget, delayed and recurring tasks inside ASP.NET applications.
  • Quartz.Net - A full-featured, open source job scheduling system that can be used from smallest apps to large scale enterprise systems.
  • FluentScheduler - Task scheduler with fluent interface that runs automated tasks (cron jobs) from your application.
 • Deployment
  • DropkicK - A fluent deployment library for Windows applications
  • RoundHouse - RoundhousE is a Database Migration Utility for .NET using sql files and versioning based on source control
 • Service Bus
  • King.Service.ServiceBus - Task scheduling for Azure and Windows Servers: Service Bus.
  • Warewolf Easy Service Bus - An open source easy to use service bus, built on numerous .Net technologies including WF (Windows Workflow Foundation), SignalR and WPF.
 • Distributed Caching and Computing
  • Orleans - Framework that provides a straight-forward approach to building distributed high-scale computing applications using virtual actor model.
  • CacheAdapter - a .Net library allows developers to use unified-implemented cahce provider
  • Dache - An open source distributed caching service, built on .NET 4.0 and using TCP sockets for communication.
 • Windows Workflow
  • Workflow Extractor - Document Windows Workflow logic into a Word document or Excel sheet.
 • Amazon Echo/Alexa Integration
  • AlexaSkillsKit.NET - .NET library to write Alexa Skills that's interface-compatible with Amazon's AlexaSkillsKit for Java and matches that functionality.
This list is just a starting point - also take a look at all the projects on CodePlex and on GitHub Trending C#.